C# For Dummies

Глава 12. Обработка на изключения

1. Да се намерят всички стандартни изключения от йерархията на System.IO.IOException.

Упътване: Потърсете в MSDN. Най-лесният начин да направите това е да напишете в Google \"IOException MSDN\".

Решение:
Link
2. Да се намерят всички стандартни изключения от йерархията на System.IO.FileNotFoundException.

Упътване: Разгледайте упътването за предходната задача.

Решение:
Link
3. Да се намерят всички стандартни изключения от йерархията на System.ApplicationException.

Упътване: Разгледайте упътването за предходната задача.

Решение:
Link
4. Напишете програма, която прочита от конзолата цяло положително число и отпечатва на конзолата корен квадратен от това число. Ако числото е отрицателно или невалидно, да се изпише \"Invalid Number\" на конзолата. Във всички случаи да се принтира на конзолата \"Good Bye\".

Упътване: Направете try{} - catch(){} - finally{} конструкция.

Решение:
Link
5. Напишете метод ReadNumber(int start, int end), който въвежда от конзолата число в диапазона [start…end]. В случай на въведено невалидно число или число, което не е в подадения диапазон хвърлете подходящо изключение. Използвайки този метод напишете програма, която въвежда 10 числа a1, a2, …, a10, такива, че 1 < a1 < … < a10 < 100.

Упътване: При въведено невалидно число може да хвърляте изключението Exception поради липсва на друг клас изключения, който по-точно да описва проблема. Алтернативно можете да дефинирате собствен клас изключение InvalidNumberException.

Решение:
Link
6. Напишете метод, който приема като параметър име на текстов файл, прочита съдържанието му и го връща като string. Какво е правилно да направи методът с евентуално възникващите изключения?

Упътване: Прочетете файла ред по ред с класа System.IO.StreamReader и добавяйте редовете в System.Text.StringBuilder. Изхвърляйте всички изключе­ния от метода без да ги прихващате.

Решение:
Link
7. Напишете програма, която прочита от потребителя пълен път до даден файл (например C:\Windows\win.ini), прочита съдържанието на файла и го извежда на конзолата. Намерете вMSDN как да използвате метода System.IO.File.ReadAllText(…). Уверете се, че прихващате всички възможни изключения, които могат да възникнат по време на работа на метода и извеждайте на конзолата съобщения за грешка, разбираеми за обикновения потребител.

Упътване: Потърсете всички възможни изключения, които възникват в следствие на работата на метода и за всяко от тях дефинирайте catch блок.

Решение:
Link
8. Напишете програма, която изтегля файл от Интернет по даден URL адрес, примерно (http://www.devbg.org/img/Logo-BASD.jpg).

Упътване: Потърсете в Интернет статии на тема изтегляне на файл от C#. Ако се затруднявате, потърсете информация и примери за използване конкретно на класа WebClient. Уверете се, че прихващате и обра­ботвате правилно всички изключения, които могат да възникнат.

Решение:
Link

← Обратно